HÁZIREND

 

A HORVÁTH KERT & VENDÉGLŐ étterem üzemeltetője a Házirendben foglaltak alapján, az előírt nyitva tartási időben biztosítani kívánja a vendégek kulturált étkezését, biztonságát, vagyonának védelmét, illetőleg az étterem berendezéseinek, felszereléseinek kellő megóvását.

A Házirendben írtak alkalmazása során étterem alatt értendő az étterem, annak terasza, kerthelyisége és az étteremhez tartozó valamennyi egyéb terület is, ideértve a mosdókat is.

Általános előírások

A HORVÁTH KERT & VENDÉGLŐ étterem az éttermi vendéglátás céljából üzemel, az étteremben csak az ilyen helyen általánosan elfogadott tevékenységek, így a helyben vásárolt étel és ital fogyasztása folytathatók.

A Házirendben foglaltakat a HORVÁTH KERT & VENDÉGLŐ étterem valamennyi vendége köteles elfogadni és betartani. Az étterem vendége, az étterembe való belépéssel a Házirendben írtakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Házirendben foglaltak betartatását, illetve betartásának ellenőrzését az üzemeltető és az étterem munkatársai végzik.

A Házirendben foglaltak megsértése esetén az étterem munkatársai a vendég kiszolgálását megtagadhatják. Súlyosabb esetekben felszólíthatják az étterem elhagyására.

Az étterem igénybe vételének szabályai

Az étteremben tilos mindenfajta jogszabályba ütköző, vagy olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, amely sérti a kulturált együttélés alapvető elvárásait, sérti a közerkölcsöt, más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

Alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Az étterembe nem léphet be kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, vagy ittas személy.
Az étteremben nem fogyasztható kábítószer, bódító hatású szer. Alkoholok, kábítószer vagy más hasonló szer árusítása, terjesztése tilos.
Az étteremben más helyen vásárolt étel vagy ital nem fogyasztható.

Tilos az étterembe piszkos, ápolatlan, másokat zavaró szagot árasztó ruházatban belépni.

Az étterembe háziállatot vagy bármely más állatot, ide nem értve a vakvezető vagy segítő kutyát, csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehet behozni, és csakis akkor, amennyiben az étteremben jelen levő más vendégeket a háziállat jelenléte nem zavarja.

Az étteremben a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata csak az arra kijelölt dohányzó helyen megengedett.

Tilos az étterem területén nyílt láng használata vagy bármely más tüzet okozó tevékenység folytatása.

Tilos az étterem területére szúró- és vágóeszköz, fegyver pirotechnikai eszköz, vagy egyéb, riadalom keltésére alkalmas eszköz bevitele, továbbá mindenfajta olyan dolog vagy eszköz bevitele, amely mások testi épségét veszélyeztethetik.

Az étteremben nem végezhető semmiféle, nem az éttermi vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenység, így különösen bármifajta üzleti tevékenység folytatása, reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenység folytatása, szórólap osztása, politikai vagy vallási tevékenység folytatása, kéregetés, szerencsejáték folytatása, szervezése, fénykép vagy videó készítése, erős zajjal járó tevékenység, továbbá bármely más, más vendég vagy vendégek zavarására alkalmas tevékenység folytatása.

Az étteremben ingyenesen elérhető wifi hálózat használatára kizárólag a fogyasztó vendégek jogosultak.

Az étterem elvárja a vendégektől az étterem természeti környezetének, kertjének is a megóvását, egyúttal a környezettudatos jelenlétet, a természet védelmét.

A vendégek kötelesek az étterem területén található házi és haszonállatok épségét, biztonságát, háborítatlanságát megóvni. Az állatokat zavarni, testi épségükben kárt tenni, az állatokat etetni, bármilyen módon zavarni tilos.

Az étterem rendjének, tisztaságának megóvása

Az étterem valamennyi vendége köteles a rendet és a tisztaságot megóvni, a hulladékot az erre kijelölt szemét- vagy hulladéktárolóban elhelyezni.
A mosdókat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
A mosdókat a fogyasztó vendégek ingyenesen használhatják.

Felelősség

A vendég az éttermet, annak berendezési és felszerelési tárgyait saját felelősségre veheti igénybe.

Gyermekek az étterembe kísérő nélkül nem tartózkodhatnak. A gyermekek magatartásáért a kísérő tartozik felelősséggel, mint ahogy az étterem rendjének a gyermekek részéről történő betartásáért is a kísérő felel.

Az étterem területén található játszóteret a gyermekek csak kísérő felügyelete mellett, a felnőtt kísérő felelősségére használhatják. A játszótér használatából eredő károkért vagy balesetekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A vendégek az étterem területére az ilyen helyen szokásosan használt mértéket meghaladó vagyon-, és értéktárgyaikat saját felelősségükre hozhatják be.

A vendégek értéktárgyaiban bekövetkező bármilyen káresetért (lopás, rongálódás, elvesztés, stb.) üzemeltető nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár bizonyíthatóan üzemeltető gondatlan üzletvitelének eredménye.

Az elveszett tárgyakat a vendégek az étteremvezetőnél kereshetik. Az étteremben talált tárgyakat az üzemeltető legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. A talált tárgyakat a vendégek az étterem vezetőjének adhatják le.

Minden vendég köteles az étteremre, az étteremben kihelyezett tárgyakra, berendezésekre vigyázni, épségüket megőrizni, rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki az épületben, a kihelyezett tárgyakban, vagy az étterem berendezéseiben, felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles az okozott kárt az étterem üzemeltetője részére megtéríteni. Az étterem egész területén mindenki csak saját felelősségére használhat minden eszközt és berendezést.

A házirend ismeretének és betartásának hiányából, az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, vagy egyéb, a vendég, illetve a gyermek gondatlanságából eredő kárért, sérelemért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A HORVÁTH KERT & VENDÉGLŐ étterem nem vállal felelősséget a vendéget ért, másik vendég által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésért.

A Pilisi Lovas Major Kft. által üzemeltetett étteremben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az étteremben a Vásárlók Könyve mellett kihelyezett kamera tájékoztatóban, vagy az étterem weboldalán található kamera tájékoztatóban olvashatók.

Parkoló használata

A parkoló használata kizárólag fogyasztó vendégeink számára megengedett az étterem nyitva tartási idejében, a fogyasztás ideje alatt. A parkolót mindenki saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A parkolóba történő önkéntes behajtással, vagy belépéssel a vendég, utasa és bármely más személy elfogadják a parkoló területére érvényes használati szabályokat.
Az üzemeltetőnek jogában áll eseti jelleggel a parkoló területét, vagy annak egy részét időlegesen lezárni. A parkoló nem őrzött parkoló!

A parkoló területére vonatkozó közlekedési szabályok:
• a parkolóba csak parkolási szándékkal lehet behajtani,
• a parkoló területén történő közlekedés során a KRESZ előírásait be kell tartani,
• a parkoló területén legfeljebb 5 km/h sebességgel, a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően kell közlekedni,
• hangjelzés csak veszélyhelyzet elkerülése érdekében alkalmazható,
• gyalogosan a parkoló területén fokozott körültekintéssel, a KRESZ szabályait betartva kell közlekedni,
• 14 éven aluli személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a parkoló területén.

A parkolásra vonatkozó szabályok:
• a parkoló területe kizárólag gépjármű parkolására szolgál,
• a parkolót kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni,
• csak a parkolásra kijelölt helyeken szabad parkolni,
• a járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el,
• a parkoláskor elegendő helyet kell biztosítani az ajtónyitáshoz a szomszédos járművek részére,
• a járműben gyerek, kisállat, cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott utas felügyelet nélkül nem maradhat,
• a járművet lezárt állapotban, ablakokat felhúzva kell a parkolóban hagyni úgy, hogy az utas, illetve a csomagtér kívülről látható részeiben ne maradjon értéktárgy,
• mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet csak az arra jogosultak vehetik igénybe. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet, az üzemeltető jogosult számára a parkoló használatát megtiltani.

A KRESZ szabályainak megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű, illetve a Házirenddel ellentétes használatából eredő károkért a károkozó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy az üzemeltető, mint a harmadik személyek felé.

A parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, harmadik személy által okozott vagy – az üzemeltetőnek felróható magatartáson kívül – bármely okból bekövetkezett károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, azokban tartózkodó személyek sérüléséért, őket ért károkért, a gépjármű eltűnéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal, a felelősségét teljes mértékben – a jogszabályok által megengedett keretek között, mértékig – kizárja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért.

Tilos a parkolóban:
• az étterem nyitvatartási idején kívül parkolni,
• a járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen a ki- és bejáratok előtti területeken,
• a KRESZ szabályainak megszegése,
• a normál üzemmenet akadályozása,
• olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, benzin vagy olaj szivárog,
• állati erővel vontatott járművel behajtani,
• tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
• nyílt láng használata,
• szemetelés és alkohol fogyasztás,
• a parkolóba bármilyen tárgy bevitele, tárolása melynek birtoklását jogszabály tiltja (pl.: közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanásveszélyes anyag)
• egy gépjárművel több parkoló mezőt érinteni, elfoglalni,
• a jármű szerelése, mosása,
• rendszám nélküli, egyébként üzemképtelen vagy olyan járművet leállítani amely, a közlekedési előírásoknak nem felel meg.

Amennyiben a vendég vagy a parkoló területén tartózkodó bármely más személy megszegi a Házirendet, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkoló területéről. Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

Rendkívüli helyzetek

Az étteremben elsősegély doboz áll rendelkezésre, a vendég sérülés, rosszullét, vagy más egyéb egészségügyi panasz esetén bármely munkatárshoz vagy az étteremvezetőhöz fordulhat.

Tűzriadó, bombariadó, vagy bármely más rendkívüli esemény esetén a vendég köteles az étterem munkatársainak, vagy az étteremvezetőnek az utasításait követni mindaddig, amíg a hivatalos szervek (rendőrség, mentők, tűzoltók, stb.) a helyszínre nem érkeznek.

Panaszok kezelése

A Házirend egy étteremben, bárki számára hozzáférhető módon közzétételre kerül, annak egy példányát az étteremvezetőtől bárki elkérheti.

Az étterem vendégei az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételt, panaszt tehetnek, a Vásárlók könyve a kasszánál vagy az étterem vezetőjénél érhető el.

Az étterem vendégei az étterem szolgáltatásaival, üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseikkel, kifogásaikkal, panaszaikkal az étterem vezetőjét, vagy az étterem üzemeltetőjét, a Pilisi Lovas Major Kft.-t az alábbi elérhetőségeken kereshetik meg:

cégnév: Pilisi Lovas Major Kft.
székhelye: 2095 Pilisszántó, Csehovnya u. 38.;
cégjegyzékszáma: 13-09-207612
adószáma: 28764890-2-13
statisztikai számjele: 29764890-5510-113-13
képviseletében eljáró ügyvezető: Lukács Marianna
telefonszáma: 0630 566 7127
e-mail: info@horvathkert.hu

Étterem neve: Horváth Kert & Vendéglő
Étterem címe, telephely: 2510 Dorog, Tömedék akna 5113.
Étterem telefonszáma: 0620 335 9663

Facebook:
https://www.facebook.com/horvathkertvendeglodorog/